Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Συγκεντρωτικά αποτελέσμτατα Πανελλήνιου διαγωνισμού Ιανουαρίου 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

11-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΚΡΙΤΗΣ Κος WERNER CALEBOUT

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS ΓΛΥΦΑ∆Α


ΝΙΚΗΤΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

STAMM
1ος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 488 Βαθµούς (ΟΕΜ)
2oς ∆ΑΡ∆ΑΓΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 488 Βαθµούς (ΟΕΜ)
3ος ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 477 Βαθµούς (ΟΕΜ)

ΜΟΝΑ
1oς ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 Βαθµούς (ΕΣΕΜ)
2oς ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ135 Βαθµούς (ΕΣΕΜ)
3ος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 126 Βαθµούς (ΟΕΜ)

CHAMPION
ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138 Βαθµούς (ΕΣΕΜ)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 Βαθµούς (ΟΕΜ)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΟΛ
ΞΕΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 Βαθµούς (ΕΣΕΜ)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΤΕΤΡΑ∆ΑΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33 Βαθµούς (ΟΕΜ)

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΕΡΟΦΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑ∆ΑΣ
∆ΑΡ∆ΑΓΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 58 Βαθµούς (ΟΕΜ)